• Produkty

Doradztwo i ekspertyzy. Kursy energetyczne.

Stowarzyszenie Polskich Energetyków świadczy usługi w zakresie:


 1. doradztwa, rzeczoznawstwa i informacji naukowo-technicznej,
 2. organizowania sympozjów i spotkań specjalistycznych,
 3. opracowywania systemów energetycznych i koncepcji doboru urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną zakładów,
 4. ekspertyz w zakresie gospodarki energetycznej,
 5. opracowywania analiz techniczno-ekonomicznych,
 6. opracowywania koncepcji programowych,
 7. wykonywania pomiarów i opracowywania bilansów energetycznych,
 8. opracowywania programów pracy i instrukcji obsługi,
 9. prowadzenia szkoleń BHP,
 10. opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej,

Auditing energetyczny


Jeżeli chcecie Państwo zmniejszyć zużycie mediów energetycznych poprzez profesjonalnie wykonany audyt energetyczny budynku, prosimy o zwrócenie się do naszych rzeczoznawców - audytorów przy właściwym Oddziale Stowarzyszenie Polskich Energetyków.

Cel usprawnienia termomodernizacyjnego i jego zakres.

Usprawnienie termomodernizacyjne to działanie techniczne, mające na celu oszczęnośc energii, realizowane w:

 • budynku,
 • lokalnej sieci ciepłowniczej lub
 • lokalnym źródle ciepła,

Celem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest:

 1. zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej,
 2. zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone obowiązującymi przepisami lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków,
 3. całkowitą lub częściową zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, w tym na źródła odnawialne.

Zakres działania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne swym zakresem obejmuje:

 1. ulepszenie. W jego wyniku następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną w budynkach mieszkalnych, budynkach zbiorowego zamieszkania, a także tych przeznaczonych do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, w ilościach:
  • w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co najmniej o 10%,
  • w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15%,
  • w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%,
 2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych źródłach ciepła i w lokalnej sieci ciepłowniczej - co najmniej o 25%,
 3. wykonywanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej 20% w stosunku rocznym,
 4. zamiana konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.

Audyt energetyczny i jego wykonawca.
Audyt energetyczny określa zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.
Zgodnie z Ustawą o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych ( Dz.U. 998.162.1121), takie przedsięwzięcia realizowane są w:

 1. budynku mieszkalnym,
 2. budynku zbiorowego zamieszkania, przez który rozumie się dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu,
 3. budynku wykorzystywanym przez jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań publicznych, stanowiący ich własność,
 4. lokalnej sieci ciepłowniczej , czyli sieci ciepłowniczej dostarczającej ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła,
 5. lokalnym źródle ciepła\, rozumianym jako:
 1. kotłownia lub węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku,
 2. ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków,

Dla prawidłowego procesu realizacji przez Inwestora (właściciela lub zarządcę budynku) lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, które realizuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne, także dla uzyskania przez niego premii termomodernizacyjnej (spłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty 25% wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez inwestora), musi posiadać wykonany audyt energetyczny.
Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:

 1. dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela,
 2. ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,
 3. opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 4. wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Szczegółowy zakres i formę audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ( Dz. U. 2002.12.114 ). W tym:


 • Rozdział 2 określa formę audytu energetycznego.
 • Rozdział 3 określa szczegółowy zakres audytu energetycznego budynku.
 • Rozdział 4 określa szczegółowy zakres audytu energetycznego lokalnego źródła ciepła, zlokalizowanego poza zaopatrywanym przez to źródło budynkiem, lub źródła zaopatrującego więcej niż jeden budynek.
 • Rozdział 5 określa szczegółowy zakres audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej.

Audyt energetyczny budynku powinien składać się z następujących części:

 1. strony tytułowej, sporządzonej zgodnie z wzorem podanym w tabeli 1 części 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
 2. karty audytu energetycznego, obejmującej dane ogólne budynku, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego, sporządzonej zgodnie z wzorem podanym w tabeli 2 części 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
 3. wykazu dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiących ograniczenia zakresu możliwych usprawnień, w tym w szczególności określenie maksymalnej wielkości środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 4. inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku,
 5. oceny stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 6. wykazu wskazanych do oceny efektywności i dokonania wyboru usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 7. dokumentacji wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z określeniem kosztów na podstawie odpowiednich kosztorysów sporządzonych według metody kalkulacji uproszczonej, określonej w przepisach odrębnych,
 8. opisu technicznego i niezbędnych szkiców optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji

Audytor energetyczny.
Celem działania audytorów energetycznych jest niesienie pomocy instytucjom zainteresowanym racjonalizacją użytkowania i oszczędzaniem energii, dokonaniem oceny użytkowania energii w aktualnym stanie i przygotowaniem propozycji poprawy tego stanu w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie.
Audytor energetyczny powinien posiadać wykształcenie techniczne w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa , oraz ukończone kursy szkoleniowe lub studia podyplomowe w tym zakresie. Powinien specjalizować się w zakresie:


 • środków technicznych związanych z użytkowaniem energii,
 • oceny efektywności przedsięwzięć modernizacyjnych, oraz
 • sposobów ich finansowania

Przebieg procesu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Weryfikacja audytu energetycznego.
Weryfikacja audytu energetycznego dokonywana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie weryfikacji audytu energetycznego (Dz. U. Nr 12, poz. 115).
Rozporządzenie określa:

 1. szczegółowe zasady i tryb weryfikacji audytu energetycznego, który stanowi podstawę do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zwanej dalej "ustawą",
 2. szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów energetycznych.

Weryfikacja audytu energetycznego polega na sprawdzeniu w szczególności:

 1. kompletności sporządzonej inwentaryzacji przedmiotu tego audytu,
 2. prawidłowości oceny stanu technicznego przedmiotu tego audytu,
 3. racjonalności wskazanych rodzajów usprawnień oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych przewidzianych do oceny za pomocą procedury optymalizacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
 4. dokumentacji realizacji procedury wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytu energetycznego podmiotom, które spełniają następujące warunki:

 1. są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego albo do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą
 3. z wyższym wykształceniem technicznym, w szczególności posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania, ekonomicznym lub w dziedzinie nauk ścisłych
 4. co najmniej z trzyletnią praktyką zawodową oraz doświadczeniem i dorobkiem w zakresie wykonywania w szczególności ekspertyz, opinii, opracowań studialnych z dziedziny oszczędności energii oraz szacowania kosztów inwestycji,
 5. posiadają możliwości techniczne wykonywania weryfikacji.

Ponadto, Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać weryfikację wyłącznie podmiotom, które nie mają powiązań kapitałowych lub nie są związane umowami cywilnoprawnymi z producentami wyrobów budowlanych i z wykonawcami robót budowlanych oraz z ich zrzeszeniami w sposób, który podważałby obiektywność dokonywanej weryfikacji, a także nie wykonują audytów energetycznych sporządzanych dla potrzeb uzyskiwania premii termomodernizacyjnej z Funduszu Termomodernizacji.


Premia termomodernizacyjna.


Zgodnie z Ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych - (Dz.U. 1998.162.1121) - premia termomodernizacyjna przysługuje Inwestorowi, jeżeli ze zweryfikowanego audytu energetycznego wynika, że:

 1. kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekroczy 80% jego kosztów, a okres spłaty kredytu pomniejszonego o premię termomodernizacyjną nie przekroczy 10 lat,
 2. miesięczne raty spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe od równowartości 1/12 kwoty. rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię termomodernizacyjną bankowi kredytującemu, jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne:
 1. zostało zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym,
 2. zostało zakończone w terminie określonym w umowie kredytu,
 3. bank kredytujący zalicza przekazaną premię termomodernizacyjną na spłatę wykorzystanego przez inwestora kredytu.

Procedura przyznania premii termomodernizacyjnej:

 1. Na początku inwestor musi złożyć wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej, do którego dołącza audyt energetyczny. Wniosek ten składa do Banku Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem banku kredytującego.
 2. Bank kredytujący, przekazując Bankowi Gospodarstwa Krajowego dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza do nich umowę kredytu zawartą pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej.
  2a. W przypadku okresowego braku wolnych środków Funduszu, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust.1. Wnioski pozostawione bez rozpatrzenia są rozpatrywane w pierwszej kolejności, po uzyskaniu wolnych środków na rachunku Funduszu.
 3. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje weryfikacji audytu energetycznego albo zleca wykonanie takiej weryfikacji innym podmiotom. O negatywnej weryfikacji audytu energetycznego Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący. W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki kredytowania, o których mowa w art. 4, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej i jej wysokości, której wypłata następuje po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 1.

AUDYTY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH:


 1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne
  ( Dz. U. Nr 153 , poz. 1504 (tekst jednolity) ).
 2. Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 1998.162.1121).
 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ( Dz. U. 2002.12.114 ).
 4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002.75.690 ).
 5. Aktualnych norm ( patrz wydawnictwa ):
  - Norma PN - B - 02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych.
  - Norma PN-EN ISO 6946:2006 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczania.
  - Norma PN-B-03406 ( grudzień 1994) Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3.
  - Norma PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
  - Norma PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
  - Norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wymagania.
  - Norma PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.