• Szkolenia

Szkolenia i egzaminy w zakresie uprawnień kwalifikacyjnych

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 (tekst jednolity)) nakłada na wszystkie osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych obowiązek posiadaniaświadectw kwalifikacyjnych wydanych przez komisje kwalifikacyjne .

Komisje kwalifikacyjne powołuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki .

Stowarzyszenie Polskich Energetyków posiada przy wszystkich oddziałach komisje kwalifikacyjne powoływane z ramienia Prezesa URE. Posiadają one pełny zakres uprawnień do egzaminowania w Grupie 1 , Grupie 2 i Grupie 3 .

Od dnia 2 lipca 2022 roku obowiązują nowe zasady uzyskania ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

W tym dniu weszło w życie nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.
Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy obowiązkowo dołączyć: (§ 7 ust. 4 rozporządzenia MKiŚ): 1) kopię dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia M K i Ś - (czyli jeden z następujących dokumentów):

  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
lub w § 6 ust. 3 Rozporządzenia M K i Ś - (czyli jeden z następujących dokumentów):
  1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.
  4. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, listownie na adres Oddziału Stowarzyszenia Polskich Energetyków lub na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia.
Do wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dołączyć należy się odwzorowania cyfrowe (skany) dokumentów (o których mowa w § 6 ust. 2 lub 3 rozporządzenia – patrz pkt.1) powyżej) oraz odwzorowanie cyfrowe (skan) potwierdzenia uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

UWAGA:

Zgodnie z zapisami w § 7 ust. 6 Rozporządzenia M K i Ś w przypadku wniosku złożonego przez osobę lub pracodawcę innych niż wymienieni w ust. 1 lub niespełniającego wymagań, o których mowa w ust. 2–5, nie przeprowadza się egzaminu. W tym przypadku uiszczona opłata podlega zwrotowi.


Każda osoba chcąca uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń energetycznych winna się zgłosić do najbliższego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Energetyków gdzie uzyska pełną informację w powyższym zakresie .

W oddziałach SPE znajdą Państwo wysoko wykwalifikowaną kadrę fachowców we wszystkich branżach energetycznych tzn . elektroenergetyków , ciepłowników i gazowników mogącą sprostać wszelkim oczekiwaniom w branży energetycznej.

Obecny okres charakteryzuje się bardzo dynamicznymi zmianami w branży energetycznej i to zarówno w produkcji urządzeń jak i wślad za tym zmian w obowiązujących przepisach i normach . Z myślą o osobach eksploatujących urządzenia energetyczne a ubiegających się o uzyskanieświadectw kwalifikacyjnych. Oddziały SPE organizują szkolenia w zakresach przygotowujących do złożenia egzaminu przed komisją kwalifikacyjną .

Niezależnie od przeprowadzanych szkoleń w określonym zakresie Oddziały SPE udzielają porad i przeprowadzają konsultacje nażyczenie zainteresowanych .

Aby ułatwić osobom chcącym zdawać egzamin na uprawnienia kwalifikacyjne ich starania, udostępniamy druki wniosków o sprawdzenie kwalifikacji , które są do pobrania na stronach internetowych poszczególnych Oddziałów SPE.

Dobre przygotowanie do eksploatacji urządzeń energetycznych potwierdzone posiadanymświadectwem kwalifikacyjnym , to poprawne prowadzenie ruchu urządzeń , instalacji i sieci energetycznych , zapewniające racjonalne zużywanie paliw i energii w sposób bezpieczny dlażycia i zdrowia osób eksploatujących .

Jeżeli Państwo chcecie być profesjonalnie przygotowani w celu pozytywnego złożenia egzaminu przed komisją kwalifikacyjną i uzyskaniaświadectwa kwalifikacyjnego zapraszamy do Oddziałów naszego Stowarzyszenia .


Kursy BHP

Bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój oferty szkoleniowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzimy kursy BHP: podstawowe i okresowe dla robotników, pracodawców i osób kierujących pracownikami, organizujemy także kursy wyjazdowe na szkolenia służb bhp.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursów energetycznych i szkoleń BHP. Organizujemy kursy na terenie całego kraju, w tym w Warszawie, Radomiu, Zamościu czy Rzeszowie.

Zapraszamy do korzystania z usług Stowarzyszenia Polskich Energetyków