• Regulamin

REGULAMIN

Sprzedaży usług internetowych Stowarzyszenia Polskich Energetyków oddział w Radomiu

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1

 1. Sprzedającym jest Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział w Radomiu, o nr. NIP 7962198150, REGON  670177478, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS : 0000042776, adres do korespondencji: ul. Żeromskiego 84a, 26-600 Radom, adrese-mail: radom@spe.org.pl.
 2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny https://energetyk.org/, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu internetowego, w szczególności:
 4. a) zasady Rejestracji i korzystania z Konta,
 5. b) warunki i zasady zawierania Umowy na Kurs,
 6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub zawarcia Umowy na przeprowadzenie Kursu.

 

Definicje

Art. 2

 

Regulamin– niniejszy dokument, określający ogólne zasady zapisów, organizacji i przeprowadzania kursów (zwanych dalej Kursami) oferowanych na witrynie https://energetyk.org/

Serwis internetowy - dostępny pod adresem https://energetyk.org/, za pośrednictwem którego Sprzedający: udostępnia funkcjonalności serwisu oraz świadczy na rzecz Użytkowników Usługi oraz umożliwia zawieranie umów, jak również, za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Kursami oferowanymi przez Sprzedającego. Sprzedający za pośrednictwem serwisu internetowego udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług

Sprzedający – Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział w Radomiu

Użytkownik– każdy podmiot, który zgodnie z prawem może korzystać z serwisu internetowego, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Kurs – kurs edukacyjny, dostępny w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://energetyk.org/

Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Usługi–świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedającego na rzecz Użytkownika za pośrednictwem serwisu internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedającym, zasady korzystania z tych usług regulują postanowienia znajdujące się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

Konto– indywidualne i autoryzowane konto Użytkownika,

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Konto Użytkownika

Art. 3

 

 1. Sprzedający umożliwia Użytkownikom założenie na stronie serwisu internetowego Konta Użytkownika. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania z wszystkich funkcjonalności serwisu internetowego po jednorazowym zarejestrowaniu i każdorazowym zalogowaniu się. Rejestracja Konta Użytkownika oraz jego prowadzenie są nieodpłatne.
 2. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna w szczególności w tym sensie, że Użytkownik może przeglądać asortyment serwisu internetowego nieodpłatnie i bez rejestrowania Konta Użytkownika.
 3. Sprzedający oferuje również usługi odpłatne, z których Użytkownik ma możliwość skorzystać. Wówczas koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem przez niego Usług i prawem korzystania z nich na użytek własny. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z serwisu internetowego, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.W celu skorzystania z usług odpłatnych Użytkownik musi posiadać Konto.
 4. Aby założyć Konto Użytkownika, należy na stronie serwisu internetowego:
  1. kliknąć przycisk „Rejestracja” znajdujący się na górnym pasku,
  2. wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego, tj. e-mail kontaktowy oraz hasło i zaznaczyć pole „Akceptuję regulamin” oznaczające potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem serwisu internetowegoi akceptację jego treści oraz nacisnąć przycisk „Rejestracja” znajdujący się na dole widoku zakładania konta.
 5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w udostępnionych w ramach serwisu internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika Sprzedającemuw związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub zakupu Kursu, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  3. korzystania z usług i funkcjonalności serwisu internetowego w sposób niezakłócający jej funkcjonowanie, zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Sprzedającego;
 6. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, Sprzedający niezwłocznie wyśle na adres elektroniczny Użytkownika podany przez niego w toku rejestracji, wiadomość mailową potwierdzającą zarejestrowanie Konta Użytkownika.
 7. Umowa o świadczenie usługi Konta Użytkownika zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomościpotwierdzającej zakup pierwszego produktu/usługi, przy czym usługa ta świadczona będzie nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres radom@spe.org.pl 
 8. Procedura rejestracji Konta jest zakończona z chwilą wciśnięcia przycisku "Rejestracja".
 9. Sprzedający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci:
 10. Zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego, która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 11. Zmiany sposobu świadczenia usług spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 12. Zmiany zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikacji lub wycofanie przez Sprzedającego dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika Sprzedający może złożyć Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 14. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika w dowolnym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: radom@spe.org.pl żądania usunięcia Konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e- mail) zarejestrowanego w serwisie internetowym.
 15. Skutkiem wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konta jest zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed wygaśnięciem umowy.

 

Warunki uczestnictwa w kursie

Art. 4

 

 1. Kursy mają charakter dydaktyczny i ich celem jest między innymi przygotowanie do egzaminu przed komisją z uprawnieniami Urzędu Regulacji Energetyki. Materiały kursowe dostępne są w formie elektronicznej i korzystanie z nich jest odpłatne. Ceny poszczególnych kursów wskazane są w zakładce „Kategorie”, gdzie Użytkownik po najechaniu kursorem na dany Kurs ma możliwość zapoznania się z jego ceną.
 2. Cena Kursu, termin udostępnienia Kursu i forma płatności za Kurs, określone są w zakładce „Opis produktu” otwierającej się po kliknięciu w wybrany Produkt, znajdujący się w serwisie internetowym Sprzedającego, która wraz z akceptacją Regulaminu przez Użytkownika stanowi integralną część umowy na kurs. Cena Kursu zawiera podatek VAT, z wyjątkiem Kursów zwolnionych z VAT z mocy prawa.
 3. W przypadku zapłaty za Kurs w całości przelewem, faktura jest wystawiana w dniu dokonania przelewu odpowiednio całej opłaty za Kurs. Ceny kursów i ewentualne rabaty są określone w ofercie oraz regulaminach promocji. Dostępne rabaty i promocje nie sumują się, chyba, że odpowiednie postanowienia regulaminów stanowią inaczej.
 4. Cena Kursu obejmuje materiały szkoleniowe, koszty związane z przeprowadzeniem procesu dydaktycznego oraz koszty związane z przygotowaniem i zorganizowaniem Kursu.
 5. Przed zapisem na Kurs niezbędne jest dokładne zapoznanie się z Opisem Kursu, widocznym na podstronie wybranego Kursu. Szkolenie zawiera zakres wiedzy merytorycznej, oznaczonej jako Kurs oraz pytania na egzamin, zawarte w części oznaczonej TEST/Quiz, mające na celu,w zależności od wybranego produktu, także przygotowanie do ustnego egzaminu przed komisją z uprawnieniami Urzędu Regulacji Energetyki lub innych certyfikowanych jednostek egzaminacyjnych.
 6. Aby dokonać zakupu Kursu należy:
  1. kliknąć przycisk „do koszyka” znajdujący się w polu ekspozycji kupowanego produktu. Przeniesie on zakupiony towar do koszyka, znajdującego się w prawym górnym rogu.
  2. Po kliknięciu w koszyk, należy określić ilość stanowisk dla których chce się zakupić szkolenia oraz nacisnąć przycisk „realizuj zamówienie”.
  3. Pojawi się nowy ekran o nazwie „zamówienie", gdzie należy wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego, tj. e-mail kontaktowy, imię i nazwisko, płeć itp.
  4. W przypadku zakupu na firmę należy podać NIP i wypełnić pola obowiązkowe. 
  5. Po wypełnieniu formularza, należy zaznaczyć pole „Zamów i zapłać”, znajdujący się na dole widoku zakładania konta.
  6. Po wykonaniu tych czynności Użytkownik otrzymuje dane niezbędne do realizacji płatności przelewem lub przy pomocy Operatora płatności.
  7. Wypełnienie danych przez Użytkownika, zwłaszcza konta e-mail, skutkuje wysłaniem klucza studenta, bezpośrednio na jego e-mail, wskazany w tym polu.
 7. Dostęp z klucza studenta do quizów i testu obejmuje 20 sesji (wejść), które mogą trwać do 23h59’ każda, które są udostępnione w zakładce "Moje zakupy" bezpośrednio po złożeniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Po ukończeniu kurs uobejmującego egzamin z grupy G1, G2, G3, Użytkownik ma możliwość przystąpić do egzaminu przed komisją z uprawnieniami Urzędu Regulacji Energetyki.
 9. Po dokonaniu zakupu moduły kursu są udostępnione w zakładce MOJE ZAKUPY.
 10. Serwis nie pobiera żadnych opłat za dostarczenie materiałów dydaktycznych na mail klienta.

 

 

Zgłoszenia na egzamin

Art. 5

 

 1. Do Egzaminu może zostać zakwalifikowany uczestnik Kursu, który zaliczył wszystkie moduły danego Kursu, czyli wypełnił wszystkie testy. Egzaminy prowadzone są w formie on-line lub stacjonarnie.
 2. Procedura egzaminacyjna jest następująca: należy kliknąć w "GENERATOR WNIOSKÓW znajdujący się w nadesłanym mailu, a następnie wypełnić formularz wniosku egzaminacyjnego i podpisać. Podczas składania wniosku o egzamin państwowy należy na wniosku wskazać właściwy zakres uprawnień, o który ubiega się Użytkownik.
 3. Po przesłaniu skanu wypełnionego i podpisanego wniosku na adres e-mail: radom@spe.org.pl Sprzedający skontaktuje się z Użytkownikiem, w celu umówienia terminu egzaminu państwowego, który odbędzie się on-line lub stacjonarnie.

 

Płatności

Art. 6

 

 1. Płatność za Kurs może być dokonywana przez Użytkownika w następujący sposób:
 2. Przelewem bankowym (tradycyjnym): Użytkownik przelewa na konto Sprzedającego kwotę wystarczającą do pokrycia zobowiązania wynikłego ze zgłoszenia. Po wypełnieniu formularza w przeglądarce pojawi się druk z danymi potrzebnymi do przelewu, który można zapisać na dysku albo wydrukować. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedającego, Uczestnik uzyska możliwość rozpoczęcia Kursu.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., poprzez Szybkie płatności sky-pay, postępując wg. wskazówek operatora wyświetlanych na ekranie.

 

Korzystanie z Materiałów Dydaktycznych

Art. 7

 

 1. Kursy, w tym Materiały dydaktyczne, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, na których Kursy są udostępniane, objęte są ochroną przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w serwisie internetowym przysługują sprzedającemulub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł odpowiednie umowy.
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Materiałów wyłącznie na własny użytek. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Materiałów ponad zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych.
 3. Serwisu internetowyoraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, ich wybór i zestawienie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.). Prawa do utworów, znaków towarowych oraz materiałów dydaktycznych udostępnionych w serwisie internetowym przysługują Sprzedającemu lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Sprzedający prezentuje w serwisie internetowym utwory, znaki towarowe na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie ze stosowną umową. Zabronione jest wykorzystywanie utworów zamieszczonych w serwisie internetowym, praw autorskich, praw własności przemysłowej jak również jakichkolwiek oznaczeń serwisu internetowego, bez wymaganej prawem zgody Sprzedającego lub innego uprawnionego podmiotu lub w przypadkach i na zasadach dopuszczalnych prawem (np. w zakresie tzw. dozwolonego użytku).

 

Zawarcie umowy o przeprowadzenie Kursu

Art. 8

 

 1. Sprzedający niezwłocznie po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, wyśle - na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej– klucz dostępu do serwisu internetowego potwierdzający otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy.
 2. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta umowa przeprowadzenia Kursu on-line pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej potwierdzającej otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy.

 

Odstąpienie od umowy

Art. 9

 

 1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty uiszczenia zapłaty (dzień zawarcia umowy), bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 4. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 5. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedający informuje Konsumenta, iż po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane do zwrotu tego, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający zostanie poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy na przeprowadzenie Kursu.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązania. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Reklamacje

Art. 10

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji dotyczącej Usług, realizacji Kursu oraz w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego.
 2. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedającego, o których mowa w art. 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacje można także składać na adres poczty elektronicznej: radom@spe.org.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis Usługi, przyczyna reklamacji.
 4. Sprzedający rozpatruje reklamacje dotyczące Usług w terminie 14 dni od ich otrzymania. W tym terminie Sprzedający poinformuje Użytkownika o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Użytkownika podanych w serwisie internetowym lub zgłoszeniu reklamacyjnym, w szczególności na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 5. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 2-4 jest dla Użytkownika procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń dotyczących Usług.

 

Wymaganie techniczne korzystania z serwisu internetowego
Art. 11

 1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu internetowego i Usług Użytkownik powinien dysponować:
  1. połączeniem z siecią Internet,
  2. sprzętem komputerowym o minimalnych wymaganiach technicznych,
  3. oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. FireFox, Google Chrome) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne,
  4. w przypadku niektórych Usług, w szczególności Konta, aktywnym adresem poczty elektronicznym.

 

Ochrona danych osobowych

Art. 12

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystającychz serwisu internetowego jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. Przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy przeprowadzenia Kursu/Egzaminu, świadczenia na rzecz Użytkownika usług niezbędnych do zawarcia umowy, umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonegow serwisie internetowym (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. Udzielania odpowiedzi na zadane pytania, rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami przeprowadzenia kursów/egzaminów lub z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – w sytuacji, gdy Użytkownik taką umowę zawarł ze Sprzedawcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. Przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. Rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń -art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. Nadzorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w serwisie internetowymprzez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności serwisu internetowego, poprawy działania świadczonych usług za jej pośrednictwem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. Przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedającym- art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  7. Zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych z serwisu internetowego oraz wersji mobilnej serwisu internetowego – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę̨ na zasadach określonych w Polityce Plików Cookie obowiązującej w Regulaminie serwisu internetowego.
 3. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Użytkowników mogą być także ujawniane zewnętrznym odbiorcom (zzachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy będzie to niezbędne, w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Sprzedającym obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych: firmy zapewniające wsparcie techniczne Sprzedającego w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju serwisu internetowego, podmiotom wspierającym Sprzedającego w prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych, firmom zajmującym się profesjonalną wysyłką maili (marketing produktów własnych, oczywiście tylko jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę), biura księgowe, koordynatorzy kursów i osoby prowadzące kursy, w celu niezbędnym do wykonywania ich obowiązków, podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedającegoobowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, takim jak: kancelarie prawne oraz firmywindykacyjne, podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom zapewniającym dostawę̨ towaru pod wskazany adres (usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie, firmy spedytorskie).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedający przez okres realizacji zawartych Umów przeprowadzenia kursu/egzaminu lub świadczeniausług drogą elektroniczną, a po ich wygaśnięciu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego.
 5. Sprzedający zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
 6. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych; bez podania przyczyny Użytkownik jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego,
 7. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
  1. Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto Użytkownika w serwisie internetowym, składają zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego, składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy, składają reklamacje w związku z zawartą umową na przeprowadzenie Kursu, składają reklamacje w związku z zawartą umową świadczenia usług drogą elektroniczną lub działaniem serwisu internetowego – niezbędne jest w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz NIP – dotyczy przedsiębiorców. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz/lub zawarcie umowy na przeprowadzenie Kursu),
  2. w pozostałych przypadkach - jest dobrowolne.

 

 

 

Polityka cookies

Art. 13

 

 1. Serwis internetowy używa plików „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi serwisu internetowego. Instrumenty te ułatwiają Użytkownikom również szybsze poruszanie się w serwisie internetowym. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera serwisu internetowego do systemu komputerowego Użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.
 2. W ramach serwisu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. “Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. “Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku “cookie”. Użytkownik dysponuje możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików “cookies”.
 3. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.
 4. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie internetowym. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
 5. Poniżej wskazany jest sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

Google Chrome Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla FireFox Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Postanowienia końcowe

Art. 15

 

 1. Serwis internetowy i czynności związane z zawieraniem umów w serwisie internetowym są dostępne w języku polskim.
 2. Regulamin wraz z Załącznikami udostępniany jest Użytkownikowi pod adresem internetowym serwisu przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu i Załączników za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.
 3. Regulamin wraz z Załącznikami jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem serwisu internetowego.
 4. Regulamin może ulec zmianie tylko w przypadku:
 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na treść Regulaminu;
 2. zmiany związanej z zakresem świadczonych usług;
 3. zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług;
 4. zmiany dotyczącej wymagań technicznych;
 5. zmiany związanej z rozszerzeniem funkcjonalności Serwisu.
  1. Sprzedający poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników posiadających Konto na serwisie internetowym, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkownika przed zmianą Regulaminu.
  2. Użytkownik ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie, a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
   1. mediacji, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
   2. sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
   3. w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
   4. w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem do skorzystania z serwisu internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/
  3. W przypadku uznania za nieobowiązującą, nieskuteczną lub nieważną jakąkolwiek część Regulaminu lub jakiegokolwiek Załącznika, pozostała jego część pozostaje w mocy.
  4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta, przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dla użytkownika będącego konsumentem bądź osobą fizyczną zawierającą z operatorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawieranej w Serwisie oraz dotyczącej Usług 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym w przypadku usług- zawarli Państwo umowę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział w Radomiu, o nr. NIP 7962198150, REGON  670177478, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS : 0000042776, adres do korespondencji: ul. Żeromskiego 84a, 26-600 Radom, adres e-mail: www.radom@spe.org.pl , o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział w Radomiu, o nr. NIP 7962198150, REGON  670177478, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS : 0000042776, adres do korespondencji: ul. Żeromskiego 84a, 26-600 Radom, adres e-mail: radom@spe.org.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:o świadczenie następującej Usługi …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………

–   Data zawarcia umowy…………………………………..………………..………………..

–   Imię i nazwisko konsumenta…………………………….……………………………….

–   Adres konsumenta(-ów)………………………………….……………………………….

–   adres e-mail …….……………………………..…………………………………………..

–   Data…………………………………………………………….……………………………

–   Podpis konsumenta(-ów)  …….…………………………………………………………..

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.