• O nas

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Energetyków SPE istnieje od 1996 r. Obecnie ma charakter ogólnokrajowy, posiada 16 oddziałów w kraju i zrzesza ponad 4000 członków, specjalistów wszystkich branż energetycznych: elektroenergetyków, ciepłowników i gazowników.
Stowarzyszenie Polskich Energetyków, zgodnie z zapisem statutowym, to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie naukowo-techniczne, mające na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej, racjonalnemu użytkowaniu paliw: stałych, płynnych, gazowych i energii: elektrycznej i cieplnej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe, osób fizycznych i prawnych, podejmujących takie działania.Realizujemy zadania obejmujące:

 1. inicjowanie i propagowanie najlepszych rozwiązań technicznych w energetyce polskiej, racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią i paliwami.
 2. popieranie i promowanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich specjalnościach produkcji, przesyłu, dystrybucji, obrotu i użytkowania energii i paliw oraz w dziedzinach pokrewnych.
 3. promowanie energooszczędnych urządzeń energetycznych i ekonomicznych rozwiązań inwestycyjnych.
 4. propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska.
 5. podnoszenie poziomu i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań służących produkcji, przesyłaniu, dystrybucji, obrotu, a także użytkowaniu energii i paliw.
 6. ochronę interesów producentów, wytwórców urządzeń urządzeń zużywających energię i paliwa, a także dystrybutorów i użytkowników paliw i energii.
 7. inicjowanie i popieranie inicjatyw naukowych i technicznych we wszystkich gałęziach energetyki.
 8. oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług energetycznych, popularyzacja bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.
 9. podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej energetyków.
 10. integrowanie środowiska i tworzenie więzi koleżeńskich.
 11. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.

Jedną z form działalności Stowarzyszenie Polskich Energetyków jest wymiana poglądów. W gronie energetyków dzielimy się także swoimi osiągnięciami i zamierzeniami. Prowadzimy również kursy BHP i kursy energetyczne.
Wszystkich naszych sympatyków zapraszamy do współpracy i do wstępowania w szeregi SPE.Trochę historii

Stowarzyszenie Polskich Energetyków powstało w Polsce w 1996 r. początkowo pod nazwą Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Energetycznych. Miało to być stowarzyszenie, skupiające w swych szeregach ludzi ze wszystkich branż energetycznych tj. elektroenergetyków, ciepłowników i gazowników.
Pierwsze zebranie członków założycieli w liczbie 22 osób, odbyło się 14 lutego 1996 r. w Radomiu a już 20 lutego 1996 r. Sąd Wojewódzki w Radomiu je zarejestrował. Tak więc datę 20 lutego 1996 r. przyjmujemy jako datę powstania naszego stowarzyszenia.
W pierwotnych założeniach miało to być stowarzyszenie o charakterze lokalnym. Jednak brak w kraju stowarzyszenia branży energetycznej,spowodował to duże zainteresowanie energetyków naszym stowarzyszeniem. Liczne rozmowy i spotkania z przedstawicielami SWIE, doprowadziły do utworzenia oddziałów SWIE w Katowicach, Krakowie, Warszawie i Zamościu. Stowarzyszenie zaczęło przybierać ramy ogólnokrajowe. Powstała sytuacja zrodziła potrzebę zwołania Walnego Zebrania Przedstawicieli.
Walne Zebranie Przedstawicieli Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Energetycznych odbyło się 20 marca 1998 r. w Kazimierzu Dolnym. Zebranie to dokonało stosownych zmian w statucie oraz wybrało Zarząd Główny Stowarzyszenia. Na prezesa Zarządu Głównego SWIE wybrany został Antoni Jerzy Pluciński. Siedzibą Zarządu Głównego SWIE został Radom. Stosownych zmian w statucie Sąd Wojewódzki dokonał dnia 10 czerwca 1998r. W świetle obowiązującego statutu utworzone zostały Oddziały SWIE w Radomiu, w Katowicach, w Krakowie a w dalszej kolejności w Warszawie i Zamościu. Od tego czasu rozpoczął się szybki rozwój stowarzyszenia.
W dniu 7.05.1998 r. utworzony został Oddział w Bydgoszczy, w dniu 28.10.1998 r. w Gdańsku, w dniu 17.06.1999 r. we Wrocławiu,a w dniu 27.05.2000 r. w Białymstoku.
W roku 2002 zostały utworzone trzy dalsze Oddziały: w dniu 0.04.2002 r. w Głogowie, w dniu 29.04.2002 r. w Rzeszowie, w dniu 17.09.2002 r. w Poznaniu, w dniu 22.02.2003r. w Tomaszowie Mazowieckim a w dniu 18.03.2003r. w Bełchatowie.
Na Walnym Zebraniu Delegatów SWIE w dniach 17 i 18 maja 2002 r. w Dobczycach, złożono propozycję zmiany nazwy stowarzyszenia (Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Energetycznych) na Stowarzyszenie Polskich Energetyków i dokonanie zmian w statucie w taki sposób by było ono stowarzyszeniem na miarę XXI wieku i obejmowało wszystkie zagadnienia z dziedziny energetyki.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 października 2002 r. zmieniona została nazwa stowarzyszenia na Stowarzyszenie Polskich Energetyków.